Gates EFG6K Extreme High Pressure Hydraulic Hose 3/4" SAE 100R15 12EFG6K