Gates EFG6K Extreme High Pressure Hydraulic Hose 1/2" SAE 100R15 8EFG6K