Gates EFG6K Extreme High Pressure Hydraulic Hose 1-1/2" SAE 100R15 24EFG6K