Gates EFG4K Extreme High Pressure Hydraulic Hose 5/8" SAE 100R12 10EFG4K