Gates EFG4K Extreme High Pressure Hydraulic Hose 1-1/4" SAE 100R12 20EFG4K