16EFG4K Gates EFG4K Extreme High Pressure Hydraulic Hose 1" SAE 100R12