1" Female NPTF Pipe to 3/4" Female NPTF Pipe 90° Female Elbow 16FP-12FP90