1" Female NPTF Pipe to 1" Female NPTF Pipe 90° Female Elbow 16FP-16FP90